Kategorie produktů   

Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:  

Tento reklamační řád v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ, v platném znění), a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele (v platném znění) upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím-spotřebitelem. Na kupujícího-nespotřebitele se vztahuje ustanovení zákona č 513/1991 Sb. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo na případy rozporu s kupní smlouvou.

REKLAMACE ZÁSILKY POŠKOZENÉ DOPRAVCEM
Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a ochranné lepicí pásky, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení ochranné pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při dopravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli e-mailem, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a také v okamžiku převzetí zboží dopravci, a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě s dopravcem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.

ZÁRUKA
Prodávající poskytuje na všechny výrobky záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

Jestliže se objeví vada na výrobku v záruční době, zašle kupující prodávajícímu formální zprávu o reklamaci na e-mail luxury4you@email.cz  a reklamované zboží následně odešle na adresu:

Daniel Veselý
LUXURY4YOU  
Maredova 3002

390 02 Tábor 

spolu s kopií faktury - daňového dokladu, nebo jakýmkoli dalším dokumentem potvrzujícím zakoupení zboží v obchodě prodávajícího a uvede popis vady a požadovaný způsob řešení reklamace případně s číslem bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peníze za zboží. Pokud kupující neuvede způsob řešení reklamace, bude tato řešena v souladu se zákonem.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci kupujícího-spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu. 
O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího telefonicky, nebo e-mailem.

Zboží nevracejte formou dobírky, nebude převzato! Vždy odesílejte Českou poštou jako doporučenou zásilku, nebo jako obchodní balík (pokud je hodnota zboží vyšší než 1000 Kč). Tyto zásilky jsou zároveň pojištěné.

ROZSAH ZÁRUKY
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba, a dále na vady způsobené nesprávným skladováním v nevhodných podmínkách. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Všechny reklamace prochází důkladnou kontrolou prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícího na jakoukoli náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZÁKONNÉ LHŮTY
V případě výměny zboží získává kupující-spotřebitel novou záruku v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:
1. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu zboží nebo odstoupení od KS.
2. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či na odstoupení od KS.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
V případě, že kupující obdrží jiný výrobek, než si od prodávajícího objednal, zašle ho v původním obalu zpět prodávajícímu, který je povinen neprodleně tento výrobek vyměnit za správný. Prodávající kompenzuje kupujícímu nutné náklady spojené s odesláním zásilky (poštovné a balné).

Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Kupující nese odpovědnost za zboží až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Nákupní košík

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
00
 
 
© LUXURY4YOU Outlet